Nacionalno zakonodavstvo

Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontrolišu emisije isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija (“Službeni glasnik RS”, br. 100/11) koja je počela sa primenom 1. januara 2013. godine propisala je obaveze operatera koji obavljaju neku od 20 aktivnosti koje su od značaja za emisije lakoisparljivih organskih jedinjenja. U okviru Uredbe propisane su sve ključne odredbe u pogledu liste aktivnosti, zamene određenih supstanci manje opasnim, izbora šeme za smanjenje emisija, načina izrade godišnjeg masenog bilansa rastvarača, obaveze monitoringa i izveštavanja, kao i prag godišnje potrošnje rastvarača i granične vrednosti emisija u otpadnim gasovima i granične vrednosti fugitivnih emisija za svaku aktivnost izražene kao koncentracije ukupnog organskog ugljenika (TOC). Uredba se može pronaći na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine: http://www.ekologija.gov.rs/dokumenti/zaštita vazduha i ozonskog omotača/uredbe

Obaveze na osnovu ove Uredbe odnose se na širok spektar aktivnosti i potencijalno veliki broj operatera koji upravljaju postrojenjima. Godišnji prag potrošnje rastvarača za neke aktivnosti je relativno nizak dok  na primer za operatere koji obavljaju hemijsko čišćenje nema praga potrošnje rastvarača, što znači da su sva preduzeća ili preduzetnici koji se bave hemijskim čišćenjem u obavezi da ispune propisane zahteve. Dosadašnja primena ove Uredbe pokazala je da većina operatera nije upoznata sa njom i da, naročito za mala i srednja preduzeća ona predstavlja složen propis.

Kako se do sada niko od operatera u Republici Srbiji nije odlučio da primenjuje šemu za smanjenje emisija, svi operateri treba da izrađuju godišnji maseni bilans rastvarača i da izvrše procenu tj. proračun ukupnih dozvoljenih emisija (kao zbir emisija u otpadnom gasu i fugitivnih emisija) na osnovu Priloga 4 iz Uredbe i da o tome redovno izveštavaju Agenciju za zaštitu životne sredine. Ovaj proračun, posebno predstavlja problem za operatere, a na sajtu Agencije: http://www.sepa.gov.rs/zakonskaregulativa/ obrasci može se pronaći excel tabela – Obrazac VOC Uredbe koju operateri treba da popune dostave Agenciji. Na poslednjoj strani ove tabele nalazi se slika ispod koja značajno može pomoći operaterima da shvate definicije iz Priloga 4 ove Uredbe, na osnovu kojih se izrađuje godišnji maseni bilans rastvarača.