Komponenta 1: Podrška za potpunu transpoziciju Poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama

Aktivnost 1.1: Ažuriranje procenjene pravne neusklađenosti za VOC

U okviru ove aktivnosti eksperti projekta će analizirati postojeće zakone i podzakonske akte koji se odnose na korišćenje lakoisparljivih organskih jedinjenja – VOC, kao i procenu neusklađenosti izvršenu od strane Ministarstva zaštite životne sredine ili prethodnih projekata. Nakon prikupljanja i analize dokumenata eksperti će pripremiti ažuriranu listu neusklađenosti koja će biti osnov za izradu preporuka za izmenu postojeće regulative u cilju usaglašavanja sa propisima EU i potpunog usklađivanja sa Poglavljem V Direktive o industrijskim emisijama.

Aktivnost 1.2: Priprema skupa dopuna na pravni okvir Srbije koji su neophodni za ispunjenje uočenih neusklađenosti

Nakon izvršene analize neusklađenosti koje su uočene tokom prethodnog zadatka biće izvršena dopuna odgovarajućim setom amandmana za svaki potrebni zakonski i podzakonski akt kako bi se postavile osnove za izmenu i usvajanje Uredbe o aktivnostima koje koriste VOC. Amandmani će biti pripremljeni na engleskom i srpskom jeziku i dobro razmotreni  sa nadležnim organima i drugim subjektima kako bi se omogućilo pokretanje zvanične procedure za njihovo usvajanje.

Aktivnost 1.3: Priprema nacrta Uredbe o aktivnostima koje koriste VOC

Cilj ove aktivnosti će biti izrada nacrta Uredbe, na osnovu postojeće, koja će ispuniti zahteve i uslove iz Poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama i potpuno ih preneti u naše zakonodavstvo. Uredba će biti pripremljena na engleskom i srpskom jeziku, u intenzivnoj saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine, i predstavljena najvažnijim subjektima kako bi se prikupile sva neophodne povratne informacije pre njenog završetka. Konačni nacrt nove Uredbe će biti pripremljen tako da Ministarstvo može pokrenuti zvaničnu proceduru za usvajanje Uredbe.