Komponenta 3. Obuke

Aktivnosti 3.1 i 3.2: Priprema detaljnog plana obuke i izvođenja 10 radionica za VOC operatere i inspekciju zaštite životne sredine

Procese obuke će se odvijati kroz praktičan pristup, koristeći primere i tehnike učenja na samoj obuci, kako bi učesnici dostigli veštine koje će odmah biti korisne i primenljive u njihovim redovnim aktivnostima. Projekatni tim će izraditi detaljan plan obuke kojim će se definisati lokacije, datumi, učesnici i specifične teme za svaku od planiranih 10 radionica. Radionice će imati za cilj obučavanje VOC operatera  u ispunjavanju obaveza vezanih za implementaciju nove Uredbe, uključujući i korišćenje registra VOC operatera odnosno izradu godišnjih izveštaja kao i kontrolne alate za proveru pouzdanosti podataka. Istovremeno će inspektorima za životnu sredinu biti pružene praktične informacije i znanja za njihove inspekcije na licu mesta.

Aktivnost 3.3: Priprema video kursa o zahtevima Direktive o industrijskim emisijama za VOC operatore

Predavanja međunarodnih i domaćih stručnjaka biće snimljena tokom radionica. Učesnici radionica i drugi operateri i inspektori će imati mogućnost da koriste video snimke i preuzmu prezentacije kao i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na IT sistem pripremljen tokom projekta na veb stranicama Ministarstva i Agencije. Na ovaj način, operateri i inspektori će imati mogućnost da steknu sva potrebna znanja i veštine koje će omogućiti pravilno funkcionisanje IT sistema za izveštavanje i ispunjenje zahteva IED u pogledu korišćenja organskih rastvarača.