Brošura posvećena zahtevima za sektor ekstrakcije i rafinacije ulja

Sektorska brošura projekta eVOC Srbija posvećena smanjenju emisija isparljivih organskih jedinjenja koje potiču od upotrebe organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima namenjena je delu industrije koji se bavi aktivnošću ekstrakcije i rafinacije ulja. 

Uredba o VOC jedinjenjima primenjuje se na dvadeset kategorija industrijskih aktivnosti u kojima se koriste isparljivi organski rastvarači. Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju za ekstrakciju biljnih ulja i životinjskih masti i rafinaciju biljnih ulja veća od 10 t/godišnje, to postrojenje podleže odredbama Uredbe o VOC jedinjenjima i klasifikuje se kao VOC operater. Po Uredbi, sva VOC postrojenja u ovoj kategoriji klasifikuju se kao srednja i za njih su propisane ukupne vrednosti emisija u Prilogu 5 Uredbe o VOC. 

Eksperti projekta eVOC Srbija pripremili su ovu brošuru sa ciljem da pomognu preduzećima iz ovog sektora da razumeju i ispune zahteve koji su pred njih postavljeni, a koji se pre svega tiču vođenja evidencije o potrošnji rastvarača i dostavljanju ovih podataka Agenciji za zaštitu životne sredine, kao i načina na koji operateri mogu da obezbede da emisije isparljivih organskih jedinjenja iz postrojenja ostanu u okviru propisanih graničnih vrednosti.

Za više informacija kliknite ovde.