Kategorija proizvodnja premaza, lakova, mastila i lepka

Proizvodnja premaza

Proizvodnja premaza, lakova, mastila i lepka je proizvodnja finalnih proizvoda za premazivanje, lakova, boja i lepka, kao i međuproizvoda ako se proizvode u istom postrojenju mešanjem pigmenata, smola i adhezivnih materijala sa organskim rastvaračem ili nekim drugim supstancama koje su nosači, uključujući disperzivne i preddisperzivne procese, podešavanje gustine i boje i pakovanje finalnih proizvoda u rezervoare.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi proizvodnja premaza, lakova, mastila i lepka (adheziva) jednaka ili veća od 100 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.