Implementacija evropskog zakonodavstva
u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja

Projekat se odnosi na identifikovanje i smanjenje emisija koje potiču od operatera koji u svojim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds – VOC), nadovezujući se na aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine u primeni poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED).

Opšti cilj projekta je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije i Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u transponovanju poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama u nacionalno zakonodavstvo, kao i podrška prvenstveno malim i srednjim preduzećima koja u svojim proizvodnim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja u ispunjavanju zahteva Direktive.

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu finansijski podržava realizaciju projekta bespovratnim sredstvima u iznosu od 430.000 evra, dok Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije učestvuje sa 15.000 evra. Projekat traje 4 godine, u periodu od 1.12.2018. do 30.11.2022. godine.

evoc o projektu ciljevi

Ciljevi projekta

  • Podrška Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji i pripremi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene, odnosno dela koje se odnosi na oblast emisija isparljivih organskih jedinjenja
  • Unapređenje kapaciteta Ministarstva zaštite životne sredine u primeni Poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama
  • Povećanje konkurentnosti operatera u Srbiji, pre svega malih i srednjih preduzeća, kroz jačanje njihovih kapaciteta u oblasti pravilnog korišćenja organskih rastvarača.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Aktivnost 1: Potpuna transpozicija poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED)

U procesu pristupanja Evropskoj uniji važan korak za Srbiju je i potpuna transpozicija Direktive o industrijskim emisijama (IED) u nacionalne propise. Iz tog razloga ova projektna aktivnost je usmerena ka tome da se pruži podrška Ministarstvu zaštite životne sredine (MZŽS) u izradi zakonskih akata neophodnih za transponovanje zahteva iz Poglavlja V Direktive, koji se odnose na operatere koji koriste isparljiva organska jedinjenja (VOC).

U tom cilju, predložene su izmene Zakona o zaštiti vazduha, dok je Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja ažurirana, uvođenjem novih odredbi u skladu sa Poglavljem V Direktive. Takođe, da bi se formirao Registar VOC operatera kao deo Nacionalnog registra izvora zagađivanja (NRIZ), neophodne su izmene Pravilnika kojim se definišu vrste, načini i rokovi prikupljanja podataka.

Ovi pravni akti će, kada budu završeni, biti predmet konsultacija MZŽS i drugih zainteresovanih strana, nakon čega će ući u zvaničnu proceduru za usvajanje.

Aktivnost 2: Tehnička podrška

U okviru ove aktivnosti, projekat je nadležnom Ministarstvu i Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) pružio kompletnu tehničku podršku za implementaciju pravnog okvira pripremljenog u okviru aktivnosti 1. Tehnička podrška obuhvata izradu preliminarne liste VOC operatera, kao i izradu, testiranje i puštanje u rad elektronskog sistema za registraciju i podnošenje izveštaja operatera koji su klasifikovani kao VOC operateri.

Preliminarna lista VOC operatera

Nepostojanje potpune liste VOC operatera prepoznato je kao veliki izazov u implementaciji Poglavlja V IED. Da bi se ovaj nedostatak prevazišao, projekat je ostvario saradnju sa SEPA i Sektorom za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini MZŽS u identifikaciji pravnih lica u Srbiji koja rade u sektorima navedenim u Aneksu VII IED. Na osnovu podataka Agencije za privredne registre (APR) identifikovano je 9870 pravnih lica koja posluju u sektorima koji podležu obavezama propisanim Uredbom i koja su potencijalni VOC operateri. Za predmetne sektore pripremljeno je 15 specifičnih upitnika, koji su poslati preduzećima, kako bi se utvrdilo koja isparljiva organska jedinjenja koriste i odredila njihova potrošnja na godišnjem nivou. Eksperti angažovani na projektu, u saradnji sa lokalnim inspektorima za zaštitu životne sredine, prikupljaju i analiziraju popunjene upitnike, a cilj te analize je identifikacija operatera koji prelaze prag potrošnje organskih rastvarača propisan Uredbom i izrada preliminarne liste VOC operatera. Do početka 2021. godine analizirano je 3500 upitnika, na osnovu čega je identifikovano 157 VOC operatera, među kojima su najzastupljenija preduzeća koja se bave hemijskim čišćenjem i štampom. Na osnovu prvih rezultata, procenjuje se da u Srbiji posluje oko 500 VOC operatera.

Priprema elektronskog Nacionalnog registra VOC operatera

U okviru projekta definisani su podaci koje će operateri morati da dostavljaju Agenciji (SEPA) za potrebe vođenja Nacionalnog registra izvora zagađivanja nakon izmena Uredbe o VOC. Shodno tim podacima u toku je izrada elektronskih formulara koji će biti sastavni deo postojećeg Registra izvora zagađivanja, koji vodi SEPA. Ovaj sistem će predstavljti glavni instrument za VOC operatere, preko koga će biti u mogućnosti da ispunjavaju obaveze koje će biti propisane novom Uredbom. 

Aktivnost 3: Izgradnja kapaciteta

Kontrola primene Uredbe pokazala se kao ključni korak u njenoj punoj implementaciji. Iz tog razloga posebna pažnja je posvećena izgradnji administrativnih kapaciteta, naročito obuci lokalnih inspektora. Drugi važan deo ove aktivnosti je unapređenje znanja o VOC među operaterima i konsultantima.

Da bi se unapredile veštine inspektora i njihovi kapaciteti kada je u pitanju inspekcijski nadzor VOC operatera, planirana je obuka koja se sastoji od jedne opšte i osam sektorskih radionica.  Takođe su planirane i obuke na terenu – zajednički inspekcijski nadzor operatera iz različitih VOC sektora.

Tokom celog trajanja projektnih aktivnosti, dodatno će biti obezbeđena tehnička podrška republičkim i lokalnim inspektorima preko Help Deska. U cilju održivosti projekta, angažovani eksperti će posebno obučiti tim od pet inspektora koji će nastaviti da kontinuirano pružaju podršku svojim kolegama i nakon završetka projekta.

Obuka za konsultante se sastoji od šest pojedinačnih predavanja sa praktičnim primerima i vežbama i to za 20 konsultanata koji su odabrani putem javnog konkursa. Iskustva drugih zemalja pokazuju da konsultanti imaju važnu ulogu u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja jer se veliki broj firmi odlučuje na eksterno angažovanje stručnjaka pri izradi godišnjeg masenog bilansa rastvarača i pripremi izveštaja, kao i kod primene mera za smanjenje VOC emisija.

Da bi se pomoglo operaterima da se upoznaju sa obavezama koje su im propisane Uredbom, biće izrađene i distribuirane kratke video lekcije. Ovi video snimci će obezbediti jasne  instrukcije („tutorijale“) o obavezama VOC operatera kao što su registracija, zamena VOC supstanci, izrada godišnjeg masenog bilansa rastvarača. Svaka lekcija će biti dostavljena preduzećima koja su identifikovana kao VOC, a biće i dostupna na sajtu projekta.

Kako bi se obezbedila dugoročna tehnička podrška, projekat će pripremiti i dva priručnika i nekoliko brošura namenjenih sektorima sa najvećim brojem VOC operatera. 

Aktivnost 4: Informacije i komunikacija u vezi sa propisima o VOC

Iskustva država u kojima se propisi u vezi VOC primenjuju duži vremenski period govore da je veoma važno da ažurne informacije budu dostupne zainteresovanoj javnosti, kao i da je potrebno formirati mrežu u okviru koje će biti omogućena razmena tih podataka.

Uspostavljanje Info centra 

U cilju pružanja podrške operaterima i državnim organima u administrativnom, tehničkom i informativnom smislu, projekat će uspostaviti referentno mesto – Info centar za sva pitanja u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja.

Glavni zadatak Info centra biće da pripremi i učini jednostavnim i lako dostupnim detaljne tehničke i operativne podatke o upotrebi VOC, kao i podatke o važećim zakonskim odredbama. Centar će predstavljati referentni izvor informacija za svaku zainteresovanu stranu, čime će se obezbediti delotvornija primena Uredbe i samim tim ostvariti veći doprinos zaštiti životne sredine.

Specifična uloga centra biće sakupljanje i distribucija podataka i informacija o aktivnostima projekta, implementaciji VOC propisa u Srbiji i drugim zemljama regiona, dobroj praksi koja se odnosi na smanjenje potrošnje ili zamenu rastvarača, kao i smanjenje zagađenja prouzrokovano emisijom VOC. Posebna pažnja biće posvećena obezbeđenju informacija o dostupnim fondovima za mala i srednja preduzeća za tehnološka unapređenja, inovacije i usaglašavanje sa VOC propisima. 

Takođe, jedan od ciljeva Info centra je i da unapredi znanje i svest o VOC i njihovoj upotrebi, kao i o uticaju ovih jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Sprovođenjem anketa za ispitivanje javnog mnjenja i kampanja na društvenim mrežama kontaktiraće se građani iz različitih mesta i različitih generacija, sa ciljem da se informišu i animiraju u vezi sa prevencijom zagađenja koje potiče od ovih jedinjenja.

Help Desk za operatere i inspektore

Zajedno sa Info centrom, formiraće se i stalno dostupan Help Desk kako bi zainteresovane strane mogle da dobiju odgovarajuće informacije putem elektronske pošte ili direktno od strane ekspertskog tima projekta. 

Kroz Help Desk, takođe, biće pružena podrška VOC operaterima (15 VOC operatera iz najznačajnijih sektora koji podležu Uredbi) u pripremi neophodnih podataka i popunjavanju elektronskih formulara koji su potrebni za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Da biste stupili u kontakt sa Help Deskom, možete poslati e-mejl na adresu: evoc@tmf.bg.ac.rs.