Proračun potrošnje rastvarača

ŠTA TREBA ZNATI NA POČETKU PRORAČUNA

Organski rastvarač je bilo koje isparljivo organsko jedinjenje koje se koristi u sledeće svrhe:

 • samostalno ili u kombinaciji  sa drugim agensima i bez hemijskih promena za rastvaranje sirovina, proizvoda ili otpadnih materijala;
 • kao sredstvo za čišćenje kojim se uklanjaju nečistoće;
 • kao rastvarač; 
 • kao disperzno sredstvo; 
 • kao sredstvo za podešavanje viskoznosti; 
 • za podešavanje površinskog napona; 
 • kao plastifikator (omekšivač); 
 • kao konzervans. 

Organski rastvarači obuhvataju i smeše koje su mešavina ili rastvor koji se sastoji od dve ili više supstanci.

Potrošnja rastvarača je podatak koji određuje da li postrojenje podleže obavezama iz Uredbe o isparljivim organskim jedinjenjima (VOC) i koje zahteve treba da ispuni.

Ulaz (unos) je količina organskih rastvarača i njihova količina u smešama koji se koriste prilikom obavljanja aktivnosti, uključujući i rastvarače obnovljene u postrojenju i izvan njega, i koji se računaju svaki put kada se koriste za obavljanje aktivnosti.  

Potrošnja je ukupan unos organskih rastvarača u postrojenje u kalendarskoj godini, umanjena za količinu organskih rastvarača koja su iskorišćena  za ponovnu upotrebu. Može se izračunati primenom šeme iz Priloga 4 Uredbe.

KAKO DA IZRAČUNAM POTROŠNJU RASTVARAČA?

Potrošnja rastvarača se računa u skladu sa metodologijom definisanom u članu 6 i Prilogu 4 Uredbe: 

Potrošnja rastvarača SC = I1 – O8

I1 = Količina čistih organskih rastvarača i/ili njihova količina u kupljenim smešama koje se koriste kao ulaz – unos u svaku pojedinačnu aktivnost  u toku jedne godine

Ulaz I1 se računa na sledeći način: 

I1 = (I1P + I1S) – I1K

Gde je:

 • I1P = Ukupna količina organskih rastvarača na stanju zaliha na početku perioda za koji se izrađuje Godišnji maseni bilans (npr. količina na stanju 31. 12. 2020)
 • I1S = Ukupna količina organskih rastvarača korišćenih u toku godine za obavljanje svake pojedinačne aktivnosti – stvarna odnosno realna potrošnja u toku posmatrane godine
 • I1K = Ukupna količina organskih rastvarača na stanju zaliha na kraju perioda za koji se radi procena (npr. količina na stanju 31. 12. 2021)

O8 predstavlja količine organskih rastvarača i njihovu količinu sadržanu u smešama koje su sakupljene za ponovnu upotrebu, ali ne kao ulaz tj. unos u  u posmatrani proces kao sirovine.

Napomena: O8 je, generalno, rastvarač koji operater interno sakuplja za ponovnu  uotrebu,   na primer, rastvarač regenerisan destilacijom, koji operater nije koristio u procesu te godine već  ga  samo čuva tj. skladišti tokom tih godinu dana. U sakupljene količine O8 ne spadaju količine organskog rastvarača ili organskog rastvarača u smešama koje je operater sakupio za prodaju ili su namenjena prodaji kao komercijalni proizvodi.

KAKO DA ODREDIM DA LI PODLEŽEM OBAVEZAMA IZ UREDBE?

Obaveze propisane Uredbom primenjuju se samo na ona pravna lica  koja u svom poslovanju obavljaju jednu ili veći broj aktivnosti navedenih u Prilogu 1,  a čija godišnja potrošnja rastvarača prelazi prag propisan u Prilogu 2 VOC Uredbe.

Ukoliko Vaše preduzeće obavlja jednu ili veći broj ovih aktivnosti, trebalo bi da izračunate svoju godišnju potrošnju rastvarača na osnovu podataka za prethodnu godinu, te da je uporedite sa odgovarajućim pragom potrošnje.

Ako prelazite navedeni prag potrošnje, to znači da podležete obavezama iz Uredbe o VOC. Obaveze za VOC operatere i objašnjenja o tome kako da ih ispunite mogu se naći na sajtu u delu o VOC-u/Obaveze operatera.

PODELA VOC OPERATERA PREMA GODIŠNJOJ POTROŠNJI RASTVARAČA

U zavisnosti od vrednosti ukupne godišnje potrošnje rastvarača postrojenja u kojima se obavljaju određene aktivnosti, prema Prilogu 2 Uredbe, dele se na mala i srednja. U zavisnosti od toga, za njih su propisane odgovarajuće granične vrednosti emisije u Prilogu 5 i 6 Uredbe, sa kojima moraju da se usklade. 

Redni brojPostrojenja u kojima se obavljaju aktivnostiMala postrojenja (donja granica potrošnje rastvarača u t/godini)Srednja postrojenja (gornja granica potrošnje rastvarača u t/godini)
1Heatset web ofset štampa (toplotno podešeni otisak)≥15-25>25
2Rotogravura za publikacije>25
3Ostala roto štampa, fleksografija, roto sito štampa, jedinica za laminaciju ili lakiranje≥15-25>25
Roto sito štampa na tekstilu/kartonu>30
4Čišćenje površina>1-5>5
5Druga površinska čišćenja≥2-10>10
6Premazivanje vozila i završna obrada vozila>0,5-15>15
7Premazivanje kalema>25
8Druga premazivanja, uključujući premazivanje metala, plastike, tekstila, vlakana, folija i papira≥5-15>15
9Nanošenje premaza na savitljive žice i oblaganje savitljivih žica sintetičkim i prirodnim polimerima>5
10Premazivanje drvenih površina≥15-25>25
11Hemijsko čišćenje0
12Impregnacija drveta>25
13Premazivanje kože≥10-25>25
14Proizvodnja obuće>5>15
15Laminacija drveta i plastike>5>15
16Nanošenje lepka (adheziva)>5>15
17Proizvodnja preparata za premazivanje, lakova, mastila i lepka (adheziva)≥100-1000>1000
18Prerada gume>15
19Ekstrakcija biljnih ulja i životinjskih masti i rafinacija biljnih ulja>10
20Proizvodnja farmaceutskih proizvoda>50