Kategorija štampanje

Štamparstvo je prenošenje teksta ili slike, obično pomoću mastila, na podlogu za štampu korišćenjem mašina za štampanje. Podloga za štampu je načešće papir. Postupak štampanja izvodi se u nekoliko etapa koje obuhvataju pripremne radnje za štampu, proces presovanja, odnosno samog štampanja i proces postpresovanja, koji uključuje sastavljanje štampanog materijala i završnu obradu. Upotreba VOC (rastvarača) neophodna je u samom procesu štampe, postupku čišćenja prese i procesu laminiranja i lakiranja.

Heatset web offset štampanje

Heatset web offset štampanje (toplo podešeni otisak) je proces štampanja kod kojeg je nosač slike u istoj ravni sa ostatkom površine pri čemu se materijal koji se štampa uvodi u mašinu kontinualno, iz kotura. Deo kojim se ne štampa je obrađen tako da privlači vodu i na taj način odbija mastilo. Deo kojim se štampa je obrađen tako da prima i prenosi mastilo na površinu za štampanje. Isparavanje se odvija u peći u kojoj se topao vazduh koristi za zagrevanje štampanog materijala.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u štampariji koja primenjuje Heatset web offset štampanje (toplo podešeni otisak) jednaka ili veća od 15 t/god, ta štamparija podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Rotogravura

Rotogravura za publikacije je rotogravura koja se koristi za štampanje papira za časopise, brošure, kataloge, ili slične proizvode, pomoću mastila na bazi toluena.
Rotogravura je proces štampanja pomoću cilindričnog nosača slike u kojem se nosač slike nalazi ispod ostatka površine koristeći tečna mastila koja se suše isparavanjem. Udubljenja se popunjavaju mastilom a višak se otklanja sa dela na kome se ne štampa pre nego što površina koja se štampa dođe u dodir sa cilindrom i primi mastilo iz udubljenja.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u štampariji koja primenjuje rotogravuru veća od 25 t/god, ta štamparija podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u kategoriji rotogravure klasifikuju se kao srednja i na njih se odnose iste granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Ostala roto štampa

Fleksografija je proces štampanja u kojem se koristi gumeni ili fotopolimerni elastični nosač slike koji je ispupčen u odnosu na ostatak površine, koristeći tečna mastila koja se suše isparavanjem

Roto sito štampa je proces štampanja u kojem se mastilo prenosi na površinu koju treba štampati potiskivanjem kroz porozni nosač slike, pri čemu je deo kojim se štampa otvoren, a deo kojim se ne štampa zatvoren, koristeći tečna mastila koja se suše isparavanjem, pri čemu se materijal koji se štampa uvodi u mašinu kontinualno, iz kotura

Laminiranje vezano za proces štampanja je lepljenje dva ili više fleksibilnih materijala da bi se proizveli laminati

Lakiranje je proces kojim se lak ili adhezivni premaz nanosi na fleksibilni materijal u cilju kasnijeg zatvaranja ambalaže

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u štampariji koja primenjuje neki od pomenutih procesa roto štampe (osim na kartonu i tekstilu), laminiranje ili lakiranje jednaka ili veća od 15 t/god, ta štamparija podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u štampariji koja primenjuje proces roto štampe na kartonu i tekstilu veća od 30 t/god, ta štamparija podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

U slučaju kategorije roto štampe na kartonu i tekstilu, svi VOC operateri se klasifikuju kao srednja postrojenja i na njih se odnose iste granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.