Brošura posvećena zahtevima za sektor duboke i flekso štampe

Sektorska brošura projekta eVOC Srbija posvećena smanjenju emisija isparljivih organskih jedinjenja koje potiču od upotrebe organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima namenjena je delu štamparske industrije koji se bavi aktivnošću rotogravure (osim za publikacije), fleksografije, roto sito štampe, laminiranja ili lakiranja.

Uredba o VOC jedinjenjima primenjuje se na dvadeset kategorija industrijskih aktivnosti u kojima se koriste isparljivi organski rastvarači. Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi rotogravura (osim za publikacije), fleksografija, roto sito štampa (osim na tekstilu i kartonu), laminiranje ili lakiranje, jednaka ili veća od 15 t/godišnje, ili u postrojenju u kome se izvodi roto sito štampa na tekstilu/kartonu, jednaka ili veća od 30 t/godišnje, to postrojenje podleže odredbama Uredbe o VOC jedinjenjima i klasifikuje se kao VOC operater. Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja.

Eksperti projekta eVOC Srbija pripremili su ovu brošuru sa ciljem da pomognu preduzećima iz ovog sektora da razumeju i ispune zahteve koji su pred njih postavljeni, a koji se pre svega tiču vođenja evidencije o potrošnji rastvarača i dostavljanju ovih podataka Agenciji za zaštitu životne sredine, kao i načina na koji operateri mogu da obezbede da emisije isparljivih organskih jedinjenja iz postrojenja ostanu u okviru propisanih graničnih vrednosti.

Za više informacija kliknite ovde.