Održana pripremna radionica za inspektore zaštite životne sredine

Pripremna radionica za inspektore zaštite životne sredine u okviru projekta “Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja – eVOC Serbia” održana je 9. novembra 2020. godine. Ova radionica prva je u nizu planiranih aktivnosti sa inspekcijom koja ima ključnu ulogu u implementaciji Uredbe o VOC-u. 

Učesnicima online radionice detaljno je predstavljena Uredba o ograničenju emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju korišćenjem organskih rastvarača. Radionica je bila i prilika da se inspektorima predstave rezultati realizovanih projektnih aktivnosti i plan za naredni period. Predstavljeni su rezultati rada na prikupljanju podataka i identifikaciji preduzeća koja koriste organske rastvarače i koja će biti u obavezi da se usklade sa zahtevima pomenute Uredbe, kao i izradi novog Registra VOC operatera. U nastavku radionice održana su predavanja o mogućim emisijama isparljivih organskih jedinjenja i objašnjeni su načini za utvrđivanje masenog bilansa rastvarača što je od izuzetne važnosti za inspektore i sprovođenje ove Uredbe u preduzećima.

Radionici je prisustvovalo 34 predstavnika inspekcije za zaštitu životne sredine, kao i brojni međunarodni i domaći eksperti na projektu.

Cilj organizacije specifičnih obuka za predstavnike inspekcije je podizanje njihovog znanja o emisijama isparljivih organskih jedinjenja i tehnikama za njihovo smanjenje. Kontrola identifikovanih industrijskih sektora koji potpadaju pod Uredbu u pogledu graničnih vrednosti emisija u vazduh i provera usklađenosti sa njenim zahtevima, biće poverena upravo inspektorima zaštite životne sredine.

Detalje sa zoom radionice možete pogledati ovde.